Contractvoorwaarden Webdesign – Codingpartnergroup.

Dit document bevat de contractvoorwaarden van Codingpartnergroup Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Codingpartnergroup, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

1. Definities

a) Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts en databases.

b) Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.

c) Website op Maat: website met een nieuw, door Codingpartnergroup te laten ontwerpen, basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van https://arantxaonlinestore.com

d) Onderhoud van een website: het door de ontwerper te laten aanpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (o.a. tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

e) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Codingpartnergroup een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Aanbieding en acceptatie

a) Offertes en prijsopgave van Codingpartnergroup blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen in de offerte. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

b) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Codingpartnergroup zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

c) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a) Codingpartnergroup zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Codingpartnergroup het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Codingpartnergroup aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Codingpartnergroup worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Codingpartnergroup zijn verstrekt, heeft Codingpartnergroup het recht de uitvoering van de overeenkomst op de Contractvoorwaarden te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d) Codingpartnergroup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Codingpartnergroup is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

e) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Codingpartnergroup de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f) Indien door Codingpartnergroup of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4. Duur en beëindiging

a) Het ontwerpen van een nieuwe website door Codingpartnergroup voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

b) Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Codingpartnergroup en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

c) Codingpartnergroup heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Codingpartnergroup gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

d) Codingpartnergroup heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schade vergoeding.

e) Codingpartnergroup heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

f) Codingpartnergroup heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Codingpartnergroup aanbevolen onderhoudssoftware.

5. Levering en levertijd

a) Codingpartnergroup gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

b) Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Codingpartnergroup eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Codingpartnergroup. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat Codingpartnergroup over tot het voltooien van de volledige website.

c) Mocht Codingpartnergroup onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Codingpartnergroup alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Codingpartnergroup een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na tekomen.

d) Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

6. Betaling

a) Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van opdracht/contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Codingpartnergroup en is de opdrachtgever betaling plichtig.

b) De opdrachtgever dient 75% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, mits anders overeengekomen bij de opdrachtaanvaarding.

c) Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening. Codingpartnergroup houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

d) De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Codingpartnergroup stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

e) Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Codingpartnergroup aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Codingpartnergroup het verschuldigde bedrag te voldoen.

f) In genoemde gevallen behoudt Codingpartnergroup zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

g) Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke gesteld.

h) Indien de betalingstermijn is overschreden wordt door Codingpartnergroup een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning worden, conform algemene leveringsvoorwaarden, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

i) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Codingpartnergroup hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

j) Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Codingpartnergroup heeft voldaan.

7. Overig

a) Codingpartnergroup zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Codingpartnergroup.

b) Wanneer Codingpartnergroup bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

c) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Codingpartnergroup zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

d) Codingpartnergroup is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

e) Codingpartnergroup behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Codingpartnergroup (https://arantxaonlinestore.com) te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Pin It on Pinterest

Shares